میر یوسف صادقی

صفحه نخست /میر یوسف صادقی
میر یوسف صادقی
نام و نام خانوادگی میر یوسف صادقی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات ریاضی محض
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Cofiniteness and Artinianness of certain local cohomology modules Ricerche di Matematica
2 THE CONCEPT OF (I; J)-COHEN MACAULAY MODULES Journal of Algebraic Systems
3 Some results on the local cohomology modules with respect to a pair of ideals Advances and Applications in Mathematical Sciences