مهدی صفری

صفحه نخست /مهدی صفری
مهدی صفری
نام و نام خانوادگی مهدی صفری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / مهندسی مکانیک ساخت و تولید
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت منیزیمی تقویت شده به وسیله ی نانولوله بور نیترید به روش دینامیک مولکولی مهندسي مكانيك اميركبير
2 تحلیل تجربی، آنالیز حساسیت و بهینه سازی تاثیر پارامترهای زاویه رأس و زاویه مارپیچ مته بر روی رفتار دمای فرایند سوراخکاری استخوان کورتیکال مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
3 مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتو لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه فصلنامه علمي و پژوهشي مواد پيشرفته در مهندسي
4 مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصالات لیزری غیرمشابه بین فولاد زنگ نزن فریتی 430 و فولاد زنگ نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه سازی نیروی شکست اتصالات مجله علمي پژوهشي مكانيك سازه ها و شاره ها
5 Experimental Investigation of Weld Quality for Dissimilar Welding of AA6061-T6/AA7075-T6 Aluminum Alloys Journal of Stress Analysis
6 Nd:YAG laser micro-welding of ultra-thin FeCo–V magnetic alloy: optimization of weld strength Transactions of Nonferrous Metals Society of China
7 Friction-stir processing of Al–12%Si alloys: grain refinement, numerical simulation, microstructure evolution, dry sliding wear performance and hardness measurement Metallurgical Research & Technology
8 Microstructual and mechanical studies of the dissimilar tabular joints of Incoloy alloy 825 and AISI 316 stainless steel Journal of Marine Science and Technology
9 Micro friction stir lap welding of AISI 430 ferritic stainless steel: a study on the mechanical properties, microstructure, texture and magnetic properties Metallurgical Research & Technology
10 Dissimilar resistance spot welding of AISI 304 to AISI 409 stainless steels: mechanical properties and microstructural evolutions Metallurgical Research & Technology
11 مطالعه و بررسی اثر حضور لایه واسط بر ریزساختار، خواص مکانیکی و تغییر حالت شکست اتصالات حاصل از جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن AISI321 نشريه علوم و فناوري جوشكاري ايران
12 بررسی تجربی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لب به لب فولاد IF با ضخامت 0.7 میلیمتر مهندسي مكانيك مدرس
13 Effects of process parameters on tensile-shear strength and failure mode of resistance spot welds of AISI 201 stainless steel International Journal of Advanced Manufacturing Technology
14 Friction stir modification of GTA 7075-T6 Al alloy weld joints: EBSD study and microstructural evolutions Archives of civil and mechanical engineerin
15 Dissimilar resistance spot welding of AISI 1075 eutectoid steel to AISI 201 stainless steel journal of advanced materials and processing
16 جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد زنگ نزن 201 : ارتباط بین جریان جوشکاری، ریزساختار، خواص مکانیکی و مود شکست نشريه علوم و فناوري جوشكاري ايران
17 Experimental and numerical investigation of laser forming of cylindrical surfaces with arbitrary radius of curvature Alexandria Engineering Journal
18 Process analysis and optimization for fracture stress of electron beam welded ultra-thin FeCo-V foils International Journal of Advanced Manufacturing Technology
19 بهینه سازی متغیرهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با هدف دستیابی به استحکام شکست بیشینه نشريه علوم و فناوري جوشكاري ايران
20 Laser bending of tailor machined blanks: Effect of start point of scan path and irradiation direction relation to step of the blank Alexandria Engineering Journal
21 EBSD Study on Grain Boundary and Microtexture Evolutions During Friction Stir Processing of A413 Cast Aluminum Alloy Journal of Materials Engineering and Performance
22 بررسی تجربی و شبیه سازی عددی تحولات ریزساختاری، خواص مکانیکی و مود شکست جوش مقاومتی فولاد 1075AISI نشريه علوم و فناوري جوشكاري ايران
23 تعیین شرایط بهینه جوشکاری پرتوهای پرانرژی برای دست یابی به خواص مغناطیسی و مکانیکی مطلوب به صورت هم زمان نشريه علوم و فناوري جوشكاري ايران
24 Experimental investigation of the effects of process parameters on the strength of eutectoid steel (AISI 1075) sheet resistance spot welds Metallurgical Research & Technology