وحید طهماسبی

صفحه نخست /وحید طهماسبی
وحید طهماسبی
نام و نام خانوادگی وحید طهماسبی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی عوامل مؤثر بر نرخ سایش ابزار در ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت زمینه فلزی آلیاژ منیزیم 91AZ تقویت شده با میکروذرات کاربید سیلیسیم مکانیک سازه ها و شاره ها
2 ررسی تجربی و شبیه‌سازی عددی عملیات برش متعامد استخوان کورتیکال با استفاده از مدل ماده الاستیک - پلاستیک و مدل آسیب دینامیکی مکانیک سازه ها و شاره ها
3 Application of the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and Sobol Approaches for Modeling and Sensitivity Analysis of the Biosorption of Triglyceride from the Blood Serum Iranian Journal of Chemical Engineering
4 ماشین کاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت زمینه فلزی آلیاژ AZ91 منیزیم و بررسی و بهینه سازی اثر پارامترهای ورودی در نرخ براده برداری و زبری سطح قطعات مهندسي ساخت و توليد ايران
5 An effect of osteon orientation in end milling operation of cortical bone based on FEM and experiment Journal of Manufacturing Processes
6 بررسی عددی رفتار الاستیک، پلاستیک و آسیب استخوان کورتیکال با اعمال یک مدل آسیب جدید مهندسي مكانيك اميركبير
7 بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت منیزیمی تقویت شده به وسیله ی نانولوله بور نیترید به روش دینامیک مولکولی مهندسي مكانيك اميركبير
8 تحلیل تجربی، آنالیز حساسیت و بهینه سازی تاثیر پارامترهای زاویه رأس و زاویه مارپیچ مته بر روی رفتار دمای فرایند سوراخکاری استخوان کورتیکال مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
9 آنالیز تجربی، مدل سازی ریاضی و تحلیل حساسیت آماری زبری سطح در فرآیند فرزکاری اورتوپدی (پلی متیل متاکریلات) مجله علمي پژوهشي مكانيك سازه ها و شاره ها
10 Numerical modeling and Optimization of Respirational Emergency Drug Delivery Device using Computational Fluid Dynamics and Response Surface Method International Journal of Engineering Transactions B: Applications
11 EXPERIMENTAL ANALYSIS, STATISTICAL MODELING AND OPTIMIZATION OF EFFECTIVE PARAMETERS ON SURFACE QUALITY IN CORTICAL BONE MILLING PROCESS Journal of Mechanics in Medicine and Biology
12 بررسی تجربی، مدلسازی ریاضی و بهینهسازی نیروهای برش در فرآیند اتوماتیک فرزکاری استخوان کورتیکال استخوان کورتیکال مهندسي مكانيك مدرس
13 Optimization of Effective Parameters on the Nano-scale Cutting Process of Monocrystalline Copper Using Molecular Dynamic Journal of Stress Analysis
14 Multiobjective Pareto Optimization of Bone Drilling Process Using NSGA II Algorithm Iranian Journal of Materials Forming
15 مدل سازی ریاضی،تحلیل حساسیت سوبل و بهینه سازی رفتار دما در فرآیند سوراخکاری اتوماتیک سوراخ مهندسي مكانيك مدرس
16 استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدل سازی و بهینه سازی آماری پارامتر های موثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
17 Analytical and experimental study of effective parameters on process temperature during cortical bone drilling Journal of Engineering in Medicine
18 Sensitivity analysis of temperature and force in robotic bone drilling process using Sobol statistical method BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT
19 ارائه یک مدل ریاضی، بررسی بهینه سازی پارامترهای موثر در دمای فرآیند سوراخکاری استخوان کورتیکال مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
20 بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان کورتیکال به روش سطح پاسخ مهندسي ساخت و توليد ايران
21 Investigation, sensitivity analysis, and multi-objective optimization of effective parameters on temperature and force in robotic drilling cortical bone Journal of Engineering in Medicine
22 Temperature in Bone Drilling Process: Mathematical Modeling and Optimization of Effective Parameters International Journal of Engineering
23 مدلسازی و بهینه سازی چند منظوره پارامترهای موثر در سوراخکاری استخوان مهندسي مكانيك مدرس
24 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر نرخ براده برداری در عملیات سوراخ کاری برنج با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری مهندسي ساخت و توليد ايران
25 کاربرد روش تحلیل حساسیت در فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی خشک مهندسي مكانيك مدرس