محمد بساکی

صفحه نخست /محمد بساکی
محمد بساکی
نام و نام خانوادگی محمد بساکی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 .Design Optimization of a Permanent Magnet Generator for Direct Drive Wind Turbine Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering