ابوالفضل فلاح

صفحه نخست /ابوالفضل فلاح
ابوالفضل فلاح
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فلاح
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحلیل کمانش میکرو صفحه مستطیلی تابعی مدرج در محیط حرارتی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی نمایی با بکارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده مجله علمي پژوهشي مكانيك سازه ها و شاره ها
2 The effect of nonlinear temperature distribution on the vibrational behavior of a size‐dependent FG laminated rectangular plates undergoing prescribed overall motion Polymer Composites
3 تحلیل ارتعاش آزاد الکترومکانیکی نانو ورق مستطیلی مرکب پیزوالکتریک با استفاده از تئوری های تغییر شکل برشی اصلاح شده نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري كامپوزيت
4 Free Vibration Analysis of Size-Dependent, Functionally Graded, Rectangular Nano/Micro-plates based on Modified Nonlinear Couple Stress Shear Deformation Plate Theories Mechanics of Advanced Composite Structures
5 Effect of Exponential Stress Resultant on Buckling Response of Functionally Graded Rectangular Plates Journal of Stress Analysis
6 تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری غیر محلی نمایی تغییر شکل برشی دریک محیط حرارتی نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري كامپوزيت
7 Buckling analysis of functionally graded rectangular nano-plate based on nonlocal exponential shear deformation theory International Journal of Mechanical Sciences
8 Free Vibrations Analysis of Functionally Graded Rectangular Nano-plates based on Nonlocal Exponential Shear Deformation Theory Mechanics of Advanced Composite Structures