محمد رزازیان

صفحه نخست /محمد رزازیان
محمد رزازیان
نام و نام خانوادگی محمد رزازیان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طراحی الکترومغناطیس های حلقه انبارش طرح چشمه نور ایران پژوهش فيزيك ايران
2 Magnet Design for Ultralow Emittance ILSF Storage Ring Physical Review Special Topics- Accelerators and Beams