پروین کریمی

صفحه نخست /پروین کریمی
پروین کریمی
نام و نام خانوادگی پروین کریمی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی اثر روشهای مختلف ضدعفونی برای پینهزایی و شاخسارهزایی موفق گز شاهی ) Tamarix aphylla نشريه علمي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
2 اصلاح جهشی جهت افزایش توان تجمع کادمیوم در درختچه گز در مرحله کالوس فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي كاربردي