نسرین رضوان جو

صفحه نخست /نسرین رضوان جو
نسرین رضوان جو
نام و نام خانوادگی نسرین رضوان جو
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات کارشناسی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تعیین اعتبار و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در زنان سالمند فصلنامه پرستاري سالمندان