معصومه عبدیانی

صفحه نخست /معصومه عبدیانی
معصومه عبدیانی
نام و نام خانوادگی معصومه عبدیانی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی / پروتزهای دندانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تعیین اعتبار و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در زنان سالمند فصلنامه پرستاري سالمندان