سمیرا نادری نورعینی

صفحه نخست /سمیرا نادری نورعینی
سمیرا نادری نورعینی
نام و نام خانوادگی سمیرا نادری نورعینی
شغل کارمند
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Protective antioxidant effects of N‐acetylcysteine against impairment of spermatogenesis caused by paranonylphenol ANDROLOGIA
2 اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز بر بافت کلیه به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت: یک مطالعه استریولو‍‍ژ‍یک مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
3 کورکومین از بافت بیضه موش سوری در برابر اثرات زیان آور سدیم آرسنیت محافظت میکند: یک مطالعه استریولوژیک مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
4 بررسی اثر حفاظتی کورکومین بر بافت کبد موش های نژاد لاتین NMRI تیمار شده با سدیم آرسنیت مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
5 اثر حفاظتی ویتامین E بر شاخص های اسپرماتوژنز در رت های تیمار شده با Bisphenol A سلول و بافت
6 بررسی استریولوژیک اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر بافت کلیه به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
7 تأثیر مصرف چای سبز (Camellia Sinensis) بر بافت بیضه رت در پی تیمار با پارانونایل فنل مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
8 اثر حفاظتی ویتامین E بر سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل بر بافت بیضه موش صحرایی بالغ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان