آتنا سادات عظیمی

صفحه نخست /آتنا سادات عظیمی
آتنا سادات عظیمی
نام و نام خانوادگی آتنا سادات عظیمی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Evaluating the therapeutic effect and toxicity of theophylline in infertile men with asthenoteratozoospermia: a double-blind, randomized clinical trial study Drug and Chemical Toxicology
2 اثر عصاره چای سبز بر پارامترهای سلامت اسپرم رتهای بالغ تیمار شده با بیسفنول A فصلنامه گياهان دارويي
3 بررسی اثر طولانی مدت اپیگالوکاتچینگالات بر تکثیر سلولی و تمایز استئوژنیک سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشكي رازي
4 بررسی اثر بیسفنل A بر تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ: یک مطالعه آزمایشگاهی مجله سلول و بافت
5 ﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ سلول ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان رت ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳﺖ ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ آرسنیت مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان
6 مطالعه آزمایشگاهی اثرتیمارهمزمان بیسفنول A و ویتامین C بر توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بالغ مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
7 بررسی اثر بیسفنولA بر قابلیت حیات، تغییرات مورفولوژیک و القای آپوپتوزیس در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ سلول و بافت
8 بررسی تاثیر ویتامین E بر تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ به استئوبلاست طی تیمار همزمان با سدیم آرسنیت مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان
9 مطالعه اثر آلفاتوکوفرول بر تکثیر سلولی و آپوپتوزیس در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
10 بررسی آزمایشگاهی اثر ویتامین ای بر قدرت زیستی، تغییرات مورفولوژیک و القاء تمایز استئوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بالغ مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد