سجاد اسدبگی

صفحه نخست /سجاد اسدبگی
سجاد اسدبگی
نام و نام خانوادگی سجاد اسدبگی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Magnetic triazine‑based dendrimer as a versatile nanocarrier for efficient antiviral drugs delivery Scientific Reports
2 Effective fabrication of poly(anilin-formaldehyde)-supported hybrid nanomaterial and catalytic synthesis of dihydropyridines Nanochemistry Research
3 DFT-PCM Study on Structures of Phthalazinone Tautomers Chemical Methodologies
4 Poly N,N-dimethylaniline-formaldehyde supported on silica-coated magnetic nanoparticles: a novel and retrievable catalyst for green synthesis of 2-amino-3-cyanopyridines Research on Chemical Intermediates
5 Immobilization of Palladium on Modified Nanoparticles and Its Catalytic Properties on Mizoroki-Heck Reaction Chemistryselect
6 Mechanistic study on a novel pseudo-five-component synthesis of 4 H-thiopyrans Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
7 Bis(4-pyridylamino)triazine-stabilized magnetite nanoparticles: preparation, characterization and application as a retrievable catalyst for the green synthesis of 4H-pyran, 4H-thiopyran and 1,4- dihydropyridine derivatives APPL ORGANOMET CHEM
8 Convenient, multicomponent, one-pot synthesis of highly substituted pyridines under solvent-free conditions SYNTHETIC COMMUN
9 Mild and green synthesis of tetrahydrobenzopyran, pyranopyrimidinone and polyhydroquinoline derivatives and DFT study on product structures Research on Chemical Intermediates
10 A novel four- and pseudo-five-component reaction: unexpected efficient one-pot synthesis of 4H-thiopyran derivatives Molecular Diversity
11 Mild and green synthesis of tetrahydrobenzopyran, pyranopyrimidinone and polyhydroquinoline derivatives and DFT study on product structurespyranopyrimidinone and polyhydroquinoline structures Research on Chemical Intermediates