علی کریمی

صفحه نخست /علی کریمی
علی کریمی
نام و نام خانوادگی علی کریمی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Phenotypic diversity and volatile composition of IranianArtemisia dracunculus Industrial Crops and Products