سید محمد رضا حسینی

صفحه نخست /سید محمد رضا حسینی
سید محمد رضا حسینی
نام و نام خانوادگی سید محمد رضا حسینی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با استفاده از داده های دما و سرعت باد به کمک تبدیل موجک
2 برآورد تبخیر و تعرق مرجع ماهانه به منظور مدیریت مصرف آب با مدل درخت تصمیم M5
3 برآورد تبخیر وتعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز)
4 ارزیابی مدل درختیM5 درتخمین تبخیر و تعرق مرجع درشرایط حداقل داده ی اقلیمی
5 ارزیابی و انتخاب بهترین الگوریتم داده کاوی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع
6 ارزیابی و واسنجی روش های تجربی مبتنی بر دما و تابش خورشیدی درمحاسبه ی تبخیر و تعرق مرجع(مطالعه موردی: منطقه ی دلیجان در استان مرکزی)
7 مدل سازی تبخیر و تعرق مرجع روزانه به کمک شبکه عصبی به منظور مدیریت آبیاری در شرایط حداقل داده اقلیمی
8 ارزیابی و انتخاب بهترین روش تجربی محاسبه ی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه ی موردی: منطقه ی دلیجان در استان مرکزی)
9 ارزیابی عملکرد روش های تجربی مبتنی بر تابش خورشیدی در مقایسه با رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی در تخمین تبخیر و تعرق مرجع
10 مقایسه عملکرد توابع سیگموئیدی در کاهش پارامتر های مورد نیاز در مدلسازی تبخیر و تعرق مرجع روزانه به کمک شبکه عصبی دریک اقلیم خشک سرد
11 ارزیابی و تعیین بهترین روش تجربی جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در منطقه ی خشک سرد شهرکرد
12 ارزیابی و تعیین بهترین روش تجربی مبتنی بر تابش خورشیدی جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در منطقه خشک سرد شهرکرد
13 کاربرد کیتوزان در محیط زیست و کشاورزی