سامان زند

صفحه نخست /سامان زند
سامان زند
نام و نام خانوادگی سامان زند
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 لقمه هر مرغکی انجیر نیست (بررسی مضمون تبدیل مزاج در آثار مولوی) فصلنامه نامه فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسي )