رضا ابوالقاسمی

صفحه نخست /رضا ابوالقاسمی
رضا ابوالقاسمی
نام و نام خانوادگی رضا ابوالقاسمی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Biosynthesis of Zinc Sulfide Nanoparticles Using the Residual of Ducrosia Anethifolia International Journal of Environment and Waste management
2 Rapid synthesis of ZnO nanoparticles by waste thyme (Thymus vulgaris L.) International Journal of Environmental Science and Technology