مهسا نعمتی

صفحه نخست /مهسا نعمتی
مهسا نعمتی
نام و نام خانوادگی مهسا نعمتی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Fabrication of mixed matrix anion exchange membrane decorated with polyaniline nanoparticles to chloride and sulfate ions removal from water IONICS
2 Desalination and heavy metal ion removal from water by new ion exchange membrane modified by synthesized NiFe2O4/HAMPS nanocomposite IONICS
3 ساخت غشاهای شبکه آمیخته تبادل یونی پر شده با نانوذرات کربن فعال اصلاح شده با کیتوسان: بررسی اثرات غلظت و پی اچ الکترولیت بر خواص انتقالی پژوهش نفت
4 CuFe2O4 magnetic nanoparticles to improve the ionic transfer properties of electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane IONICS
5 Improving electrochemical properties of cation exchange membranes by using activated carbon-co-chitosan composite nanoparticles in water deionization IONICS
6 New approach to adapting electrochemical properties of cation-exchange membrane by incorporating tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum nanoparticles IONICS
7 اصلاح سطح غشاهای تبادل کاتیون با لایه نانوکامپوزیتی کیتوسان و گرافن اکسید اصلاح شده با پلی آنیلین علوم و تكنولوژي پليمر
8 Enhancing Electrochemical Performance of Heterogeneous Cation Exchange Membranes by Using Super Activated Carbon Nanoparticles journal of petroleum science and technology
9 Adapting the ionic transfer behavior of cation exchange membrane incorporated with SiO2/PAA composite nanoparticles IONICS
10 Evaluating the ion transport characteristics of novel graphene oxide nanoplates entrapped mixed matrix cation exchange membranes in water deionization Journal of Membrane Science
11 Developing thin film heterogeneous ion exchange membrane modified by 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid hydrogel-co-super activated carbon nanoparticles coating layer Korean Journal of Chemical Engineering
12 Novel electrodialysis cation exchange membrane prepared by 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; heavy metal ions removal Journal of Hazardous Materials
13 اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون فرآيند نو
14 بررسی اثر سولفوناسیون پلیمر پایه بر ویژگی های الکتروشیمیایی غشاهای نانوکامپوزیتی تبادل کاتیونی ناهمگن نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
15 Surface modification of cation exchange membranes by graft polymerization of PAA-co-PANI/MWCNTs nanoparticles Korean Journal of Chemical Engineering
16 Thin Film Heterogeneous Ion Exchange Membranes Prepared by Interfacial Polymerization of PAA-co-Iron-Nickel Oxide Nanoparticles on Polyvinylchloride Based Substrate International Journal of Engineering
17 Fabrication and electrochemical property modification of mixed matrix heterogeneous cation exchange membranes filled with Fe3O4/PAA core-shell nanoparticles Ionics
18 Mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane filled with clay nanoparticles: membranes’ fabrication and characterization in desalination process Journal of Water Reuse and Desalination
19 Electrodialysis heterogeneous ion exchange membranes modified by SiO2 nanoparticles: fabrication and electrochemical characterization Water Science & Technology
20 Fabrication and Characterization of Novel Mixed Matrix Polyethersulfone Nanofiltration Membrane Modified by Iron-Nickel Oxide Nanoparticles Journal of Membrane Science and Research
21 Electrodialysis Heterogeneous Anion Exchange Membranes Filled with TiO2 Nanoparticles: Membranes' Fabrication and Characterization Journal of Membrane Science and Research
22 Electrochemical characterization of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by aluminum oxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transportation Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
23 Electrodialysis heterogeneous anion exchange membrane modified by PANI/MWCNT composite nanoparticles: Preparation, characterization and ionic transport property in desalination Desalination
24 Fabrication of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by titanium dioxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transport property in desalination Desalination