سمانه کودزری فراهانی

صفحه نخست /سمانه کودزری فراهانی
سمانه کودزری فراهانی
نام و نام خانوادگی سمانه کودزری فراهانی
شغل نامشخص
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Novel Thin-film, Chitosan-polyaniline Nanofiltration Membrane Effectively Removes Toxic Heavy Metals From Wastewaters Iranian Journal of Toxicology
2 Polyether sulfone-graphite nanocomposite for nanofiltration membrane with enhanced separation, antifouling and antibacterial properties Korean Journal of Chemical Engineering
3 A highly promoted nanofiltration membrane by incorporating of aminated Zr-based MOF for efficient salts and dyes removal with excellent antifouling properties Chemical Engineering Research and Design
4 Enhancing antifouling and separation characteristics of carbon nanofiber embedded poly ether sulfone nanofiltration membrane Korean Journal of Chemical Engineering
5 بررسی تأثیر تابش پلاسمای آرگون- هوا بر عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون: اثر زمان، توان و ترکیب پلاسما پژوهش نفت
6 اصلاح سطح غشای نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) و نانوذرات کربن فعال عامل دارشده با کیتوسان علوم و تكنولوژي پليمر
7 Carbon nanofibers/chitosan nanocomposite thin film for surface modification of poly(ether sulphone) nanofiltration membrane Materials Chemistry and Physics
8 Tailoring the separation performance and antifouling property of polyethersulfone based NF membrane by incorporating hydrophilic CuO nanoparticles Korean Journal of Chemical Engineering
9 Tailoring the Characteristics of Poly (phenylene-ether-ether) sulfone Membrane for Efficient Glycerol/Biodiesel Separation Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
10 Mixed matrix PES-based nanofiltration membranedecorated by (Fe3O4–polyvinylpyrrolidone)composite nanoparticles with intensifiedantifouling and separation characteristics Chemical Engineering Research and Design
11 تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون فرآيند نو
12 Fabrication of poly(ether sulfone) based mixed matrix membranes modified by TiO2 nanoparticles for purification of biodiesel produced from waste cooking oils Korean Journal of Chemical Engineering
13 Physico-chemical characterization, morphology and performance of polyethersulfone based membrane for glycerol removal from biodiesel produced through trans-esterification of waste cooking oils Korean Journal of Chemical Engineering