عبدالمجید یوسفی نکو

صفحه نخست /عبدالمجید یوسفی نکو
عبدالمجید یوسفی نکو
نام و نام خانوادگی عبدالمجید یوسفی نکو
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی عناصر داستان اعرابی و سبوی آب در مصیبت نامه ،مثنوی و دفتر هفتم فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
2 مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی متن پژوهي ادبي