غلامرضا طالعی

صفحه نخست /غلامرضا طالعی
غلامرضا طالعی
نام و نام خانوادگی غلامرضا طالعی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Diaminomaleonitrile-based azo dyes: Synthesis, DFT studies and their antibacterial activities Journal of molecular structure: Theochem