منیره محبیان

صفحه نخست /منیره محبیان
منیره محبیان
نام و نام خانوادگی منیره محبیان
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Radiological assessment of different varieties of pistachios produced in Iran Radiation Physics and Engineering
2 Assignment of a radiological map of the city of Borujerd in Iran Radiation Physics and Engineering
3 ارزیابی سطوح تابش هستههای پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران مجله سنجش و ایمنی پرتو
4 سنجش پرتوزایی ویژه هسته های پرتوزای طبیعی و مصنوعی و محاسبه خطرات پرتوشناختی مربوط به آن ها در آب آشامیدنی منطقه اصفهان سنجش و ايمني پرتو
5 تعیین نقشه رادیولوژیکی توزیع هسته های پرتوزا در خاکهای اطراف نیروگاه سوخت فسیلی شازند سنجش و ايمني پرتو
6 Study of Background Correction of Gamma-Ray Spectrometry Using Reference Materials Iranian Journal of Science and Technology
7 Specific Activity and Radiation Hazard of Radionuclides in Wheat and Bean Produced Near Shazand, Iran Iranian Journal of Medical Physics
8 Radiometric properties of virgin and cultivated soil around the Shazand Refinery Complex in Iran International Journal of Radiation Research
9 Assessment of the soil self-attenuation correction factor to determine the correction factor for the efficiency of a high purity germanium detector Iranian Journal of Science and Technology
10 Using MCNP simulation for Self-absorption correction in HPGe spectrometry of soil samples Iranian Journal of Science and Technology
11 Measurement of radioactivity levels and health Risks due to Radionuclides in the surrounding soil of Shazand Refinery Complex using Gamma-Ray Spectrometry method Iranian Journal of Medical Physics