مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارکرد ابزار زبانی ...
عنوان بررسی کارکرد ابزار زبانی (جانشینی) در سوره مبارکه «النحل» از دیدگاه نظریه انسجام متن مایکل هالیدی و رقیه حسن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کلمات کلیدی: انسجام، متن، جانشینی، سوره النحل، مایکل ‌هالیدی و رقیه‌ حسن
چکیده قرآن بلیغ‌ترین متنی است که در دسترس قرار گرفته است. برای بررسی و تحلیل این متن بی‌نظیر، پژوهشگران از روش‌ها و الگو‌های مختلفی بهره گرفته‌اند. یکی از روش‌های نوین بررسی متن، در قالب نظریه انسجام متنی هالیدی و حسن مطرح گردیده استبررسی متن قرآن از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن بر اساس روابط معنائی که منجر به ایجاد انسجام می‌شوند، می‌تواند نشان دهد که چگونه با ابزار زبانی جایگزینی عنصری، توانسته است با لفظی اندک جانشین معنایی بسیار گردد و از تکرار نابجای یک صورت لفظی جمله یا جملاتی جلوگیری نموده و ضمن تکرار مفهوم و تداوم و استمرار معنا و خط فکری، متن منسجم و یکپارچه تولید کند. گاهی چندین آیه به حدی باهم گره خورده و ارتباط برقرار نموده که امکان حذف یا جابجایی یکی از آنها بدون ایجاد خلل در معنا و ایجاد ابهام و سردرگمی مخاطب امکان پذیر نیست. ابزار جانشینی در سوره «النحل» با ایجاد گره و پیوند از نوع هم‌طبقگی و ایجاد زنجیره انسجامی به ترتیب؛ جانشینی جمله‌ای، سپس اسمی و در پایان فعلی از بیشترین بسامد برخوردار هستند. تداوم و استمرار معنا و ایجاد ارتباط بین آیات بدون تکرار ضمیر‌های بسیار با رعایت اصل اقتصاد زبانی امری است که با بکارگیری دقیق ابزار جایگزینی در این سوره رخ داده است.
پژوهشگران احمد امید علی (نفر چهارم)، ابراهیم اناری بزچلوئی (نفر سوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر دوم)، مهدی سیف (نفر اول)