مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل مؤثر بر نرخ سایش ...
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر نرخ سایش ابزار در ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت زمینه فلزی آلیاژ منیزیم 91AZ تقویت شده با میکروذرات کاربید سیلیسیم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ماشینکاری تخلیه الکتریکی؛ کامپوزیت زمینه منیزیومی؛ نرخ سایش ابزار؛ روش سطح پاسخ
چکیده کامپوزیت های زمینه فلزی، توجه روزافزونی برای کاربرد در صنایع هوافضا، دفاعی و خودروسازی را به خود جلب کرده اند. ماشینکاری این مواد با روشهای سنتی ماشینکاری به دلیل وجود ذرات ساینده، بسیار مشکل است. ماشینکاری تخلیه الکتریکی )EDM )یکی از پرکاربردترین روشهای ماشینکاری پیشرفته است و به نظر میرسد، یک تکنیک امیدوارکننده برای ماشینکاری کامپوزیت های زمینه فلزی باشد. سایش ابزار در حین فرآیند، امری اجتناب ناپذیر است و نمیتوان آن را به حد صفر رساند، ولی میتوان آن را تا جایی که امکان دارد، کم کرد. در این تحقیق اثر پارامترهای جریان پیک تخلیه، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس، روی قطعه کار از جنس کامپوزیت زمینه فلزی آلیاژ 91AZ منیزیم، تقویت شده با ۵ درصد ذرات کاربید سیلیسیم پودری و اثر آن بر روی نرخ سایش الکترود ابزار مسی، بررسی خواهد شد. آزمایشهای این فرآیند با استفاده از روش سطح پاسخ مدلسازی شده و 17 آزمایش برای رسیدن به نتایج انجام گردیده است. جریان پیک تخلیه، زمان روشنی پالس، اثر تعاملی جریان پیک تخلیه و زمان روشنی پالس و اثر تعاملی زمان خاموشی پالس و جریان تخلیه از فاکتورهای مؤثر بر روی نرخ سایش ابزار هستند. کمترین نرخ سایش ابزار در زمان روشنی پالس 300 میکروثانیه، شدت جریان تخلیه 11/69 آمپر و زمان خاموشی پالس 20 میکروثانیه به دست آمد.
پژوهشگران وحید طهماسبی (نفر دوم)، مجتبی ذوالفقاری (نفر چهارم)، امین سوسن ابادی فراهانی (نفر سوم)، امین صفرابادی (نفر اول)