مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثربخشی قصه‌های قرآنی ...
عنوان بررسی اثربخشی قصه‌های قرآنی بر سازگاری و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دانش‌آموزان، سازگاری، قصه‌های قرآنی، مشکلات رفتاری
چکیده چکیده زمینه و هدف: مشکلات سازگاری و رفتاری ازجمله مشکلات شایع در بین دانش‌آموزان هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه‌های قرآنی بر سازگاری و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه مدنظر دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهرستان خنداب بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا، پرسش‌نامه سازگاری دانش‌آموزان و پرسش‌نامه رفتار کودکان راتر-فرم معلم، به‌عنوان پیش‌آزمون اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه در برنامه قصه‌های قرآنی شرکت کردند، اما گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. بعد از تکمیل جلسات قصه‌های قرآنی، دو گروه پرسش‌نامه‌ها را به‌عنوان پس‌آزمون تکمیل کردند. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد ترکیب خطی متغیرهای وابسته شامل سازگاری و مشکلات رفتاری در دو گروه متفاوت بود که حاکی از تأثیر قصه‌های قرآنی بر افزایش سازگاری و بهبود مشکلات رفتاری دانش‌آموزان است. نتیجه‌گیری: آموزش قصه‌های قرآنی می‌تواند به‌عنوان یک برنامه مؤثر در ارتقای سلامت دانش‌آموزان، به‌ویژه به‌منظور افزایش سازگاری و کاهش مشکلات رفتاری آن‌ها در بستر آموزش‌وپرورش رسمی کشور قرار گیرد.
پژوهشگران تورج سپهوند (نفر دوم)، محسن باقری (نفر سوم)، افسانه روشنی (نفر اول)