مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تولید بازی محیطی درس فارسی ...
عنوان تولید بازی محیطی درس فارسی ششم ابتدایی و تاثیر آن بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها بازی محیطی، انگیزه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی،تولید بازی
چکیده این پژوهش، باهدف تولید بازی محیطی درس فارسی ششم ابتدایی و بررسی تاثیر آن بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان داراب انجام شد. روش پژوهش در بخش اول، تولید بازی محیطی از روش تحقیق و توسعه استفاده شده است و برای بخش دوم بررسی تاثیر بازی محیطی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بوده است.برای تولید بازی از مدل طراحی بازی آموزشی ADDIE بهره گرفته شده است. جامع آماری این پژوهش، دانش آموزان پایه ششم دبستان پسرانه زنده یاد نیما مسرور شهرستان داراب در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. در این پژوهش 32 دانش آموز پسر پایه ششم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترش انتخاب و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. برای ارزیابی سازگاری اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سینها و سینگ (1993) و برای سنجش انگیزه تحصیلی از پرسشنامه استاندارد هرمنس (1977) استفاده شد. گروه آزمایش در 8 جلسه 35 دقیقه ای در طول یک ماه با بازی محیطی فارسی ششم کار کردند، درحالی که گروه گواه در همین زمان در کلاس درس محتوای فارسی ششم را آموزش دیدند و از بازی محیطی استفاده نکردند.در پایان مجدداً هر دو گروه توسط پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ (1993) و انگیزه هرمنس (1977) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیلی کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بازی محیطی، بر روی سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تاثیر معنا دارو مثبتی داشته است و در نتیجه اجرای بازی محیطی برای دانش آموزان مفید است و می تواند به عنوان ابزاری برای آموزش مورد استفاده قرار گیرد بازی محیطی، انگیزه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی،تولید بازی
پژوهشگران محسن باقری (استاد راهنما)، علی محمد دهقانی (دانشجو)