مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تاثیر آموزش معکوس به ...
عنوان مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چندرسانه ای بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش معکوس، تصاویر ویدیویی، چندرسانه ای، یادگیری
چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش معکوس به روش چندرسانه ای و آموزش معکوس به - روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم در سال تحصیلی 69 69 صورت گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی ازنوع پیش آزمون پس آزمون باگروه کنترل بود - . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان شوش، و نمونه آن عبارت از دانش آموزان پایه ششم مدارس دخترانه ریحانه، پوشینه بافت و حضرت دانیال )ع( شهر شوش است. برای نمونه گیری ابتدا سه مدرسه به صورت هدفمند انتخاب شدند سپس از این سه مدرسه به تصادف یک مدرسه برای آموزش معکوس به روش چندرسانه ای و یک مدرسه برای آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و مدرسه دیگر برای روش سنتی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. حجم نمونه مورد مطالعه 18 نفر بود که 03 نفر در گروه آموزش معکوس به روش چندرسانه ای و 03 نفر در گروه آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و 18 نفر در گروه آموزش سنتی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پیش آزمون و پس آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده شد. به منظور بررسی تغییرات حاصله ابتدا یک پیش آزمون از هر سه گروه گرفته شد. و پس از آن یک گروه به صورت آموزش معکوس به روش چندرسانه ای و یک گروه به صورت آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و گروه گواه به صورت سنتی آموزش دیدند. پس از اتمام آموزش که 88 جلسه به طول انجامید از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفیشامل میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد که این تحلیل ها به کمک نرم افزار spss انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش معکوس چه به روش تصاویر ویدیویی و چه به روش چند رسانه ای بر یادگیری درس ریاضی تأثیر معنی دار دارد و نیز بین دو روش آموزش معکوس، آموزش معکوس به روش چند رسانه ای نسبت به آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری تأثیر معنی دار دارد
پژوهشگران محسن باقری (نفر سوم)، خدیجه خنیفر (نفر اول)، سعید شاه حسینی (نفر دوم)