مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی ...
عنوان تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه ای بر مهارت حل مسأله دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الگوی چهار مولفه ای طراحی آموزشی مهارت حل مسأله
چکیده هدف: این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهارمؤلفه ­ای بر مهارت حل مسأله دانشجویان انجام شده است. روش: در این مطالعه از روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت­ کنندگان شامل 23 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی– گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک، در سال تحصیلی 98-1397 بودند که به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (11 نفر) جای گرفتند. یادگیرندگان در گروه آزمایش درس تولید محتوای الکترونیکی را براساس الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه ­ای گذراندند، درحالی که روش آموزش در گروه کنترل روش مرسوم بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه­ ی حل مسأله­ ی هپنر و پترسون (1982) بود. برای تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ­ها: یافته­ های آماری نشان داد که روش آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه ­ای بر مهارت حل مسأله­ ی دانشجویان تأثیر نداشته است (0.05>P). نتیجه ­گیری: در پرورش مهارت های حل مسأله علاوه بر الگوها و روش های آموزشی عوامل دیگری نیز دخیل هستند که بایستی در فرایند آموزش مورد توجه قرار گیرند.
پژوهشگران تورج سپهوند (نفر سوم)، محسن باقری (نفر دوم)، شیوا اباذری (نفر اول)