مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اعتبار سنجی مدار معادل RLC ...
عنوان اعتبار سنجی مدار معادل RLC الکترودهای زمین در ترکیب با مقاومت ویژه معادل خاک های دولایه و کاربرد آن در تحلیل گذرای خطوط هوایی متصل به برقگیر در برخورد صاعقه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها صاعقه-برقگیر-خط انتقال
چکیده در این مقاله مدار های معادل تقریبی و دقیق برای الکترودهای زمین مدفون در خاک های دو لایه افقی ارائه می شود. در مدار معاادل تقریبای، خاک دو لایه با مقاومت ویژه معادل تقریب زده شده سپس الکترود زمین با مدار معادل RLC جایگزین می شود در حاالی کاه در روش دقیاق، ابتدا امپدانس ورودی الکترود زمین در حوزه فرکانس با حل عددی معادلات ماکسول به دست می آید سپس با اسات اده از روش تطبیاق باردار امپدانس ورودی با توابع کسری در حوزه فرکانس جایگزین شده و نهایتا مدار معادل دقیق الکترود در حوزه زمان حاصل مای شاود. باه منظاور استخراج بازه اعتباری مدار معادل تقریبی در خاک های دو لایه، تحلیل گذرای خطوط انتقال متصل به برقگیر در مجاورت خاک دو لایه انجاا می شود، به گونه ای که الکترود زمین با دو الگوی دقیق و تقریبی جایگزین می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، هنگامی که ضخامت لایاه اول خاک کمتر از m 1 یا بیشتر از m 41 باشد الگوی RLC منجر به نتایج قابل قبولی می شود. ضمنا تحلیل حساسیت روی ضخامت لایاه اول خاک دو لایه نسبت به خاک تک لایه انجا می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که ضخامت لایه اول خاک بالاتر از m 01 باشد، رفتاار خااک دو لایه همانند تک لایه می باشد.
پژوهشگران سعید رضا استاد زاده (نفر دوم)، سجاد محرابی (نفر اول)