مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش برنامه نویسی با ...
عنوان تاثیر آموزش برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله و خلاقیت دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان فراهان در سال تحصیلی 97-1396
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آموزش برنامه نویسی به کودکان، آموزش نرم افزار اسکرچ، خلاقیت، حل مسئله
چکیده پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله و خلاقیت دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان فراهان در سال تحصیلی 97-1396، انجام گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است و از لحاظ ملاک نحوه جمع آوری اطلاعات روش نیمه آزمایشی است. با روش نمونه گیری هدفمند یکی از مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان فراهان انتخاب شد و به طور تصادفی یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. تعداد نمونه جمعا 34 دانش آموز دوم ابتدایی بود یعنی 17 نفر در گروه آزمایش و 17 نفر در گروه کنترل بودند. ابزارها در این پژوهش عبارت اند از پرسشنامه حل مسئله هپنر و پرسشنامه خلاقیت تورنس(فرم ب) که بعنوان پیش آزمون و پس آزمون بکار گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای تعیین فراوانی و میانگین و از آمار استنباطی برای تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل ها، نشان داد که تفاوت بین دو گروه گواه و آزمایش از نظر آماری در سطح 05/0>a و با سطح اطمینان 95/0 معنادار می باشد. به منظور حذف اثر پیش آزمون از شاخص آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید که به نتایج به دست آمده، نشان داد آموزش برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ (نسخه جی آر که مناسب سنین 5 الی 8 سال است)، بر حل مسئله و خلاقیت، تاثیر معناداری داشت. یافته های حاصل از اجرای این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه نویسی به دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در ایجاد مهارت حل مسئله و ارتقاء خلاقیت آنها به طور معناداری بهتر تاثیر داشته است
پژوهشگران محسن باقری (استاد مشاور)، سعید شاه حسینی (استاد راهنما)، سمیه رزبان (دانشجو)