مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر داستان گویی از طریق ...
عنوان تأثیر داستان گویی از طریق چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی درس علوم و نگرش دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش چندرسانه ای، داستان گویی، قصه گویی، یادگیری الکترونیکی، پیشرفت تحصیلی
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مفاهیم در قالب داستان از طریق چندرسانه ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان است. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی و طرح آن به صورت، پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش ودو گروه کنترل می باشد. جامعه آماری دراین پژوهش 432 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان فراهان درسال تحصیلی95-96 بودندو حجم نمونه34 نفر(17 نفر گروه کنترل و17نفر گروه آزمایش) بود که به صورت نمونه گیری در دسترس برگزیده شدند. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه نگرش استفاده شد. از گروه های آزمایش و کنترل، آزمون پیشرفت تحصیلی با موضوع زیستگاه و آزمون نگرش گرفته شد، سپس متغیر مستقل که شیوه داستان گویی در چندرسانه ای آموزشی بود در طول سه جلسه توسط پژوهشگر بر روی گروه های آزمایش اجرا گردید و چند رسانه ای ارائه شده ار گروه کنترل از نفوذ عامل داستان محفوظ نگه داشته شد. سپس مجددا از دو گروه آزمایش و کنترل، آزمون پیشرفت تحصیلی و نگرش گرفته شد. بعد از جمع آوری داده ها از شاخص های توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر آن است که شیوه داستان گویی در چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته ولی در نگرش آنها تاثیر مثبتی داشته است.
پژوهشگران یحیی تلخابی (نفر سوم)، محسن باقری (نفر دوم)، سمیه رزبان (نفر اول)