مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی ...
عنوان تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر مهارت حل مسئله واشتیاق تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-1397
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی چهارمولفه ای، مهارت حل مسئله، اشتیاق تحصیلی
چکیده زمینه و هدف: بنابرضرورت امر طراحی در فرایند تدریس و یادگیری، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهارمولفه ای برمهارت حل مسئله و اشتیاق تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد. روش ها: در پژوهش حاضر از روش شبه تجربی و طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-1397 بود.و نمونه شامل دانشجویان ترم 4 کارشناسی که واحد درسی تولید محتوای الکترونیکی اخذ نموده اند بود. و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدف مند استفاده شد.حجم نمونه ی مورد مطالعه 23 نفر بود که به صورت تصادفی در دو کلاس 12 و 11 نفره قرارگرفتند.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ی حل مسئله هپنر و پترسون(1982) و پرسشنامه ی اشتیاق تحصیلی فردریکزو بلومنفیلد، (2004) بود و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش عبارتند از: 1- روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهارمولفه ای بر مهارت حل مسئله ی دانشجویان تاثیر معنادار نداشته است (05.p>) 2-روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهارمولفه ای براشتیاق تحصیلی دانشجویان تاثیر معنادار داشته است (05.>p ) نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که روش آموزش مبتنی برالگوی طراحی آموزشی چهارمولفه ای بر مهارت حل مسئله ی دانشجویان تاثیر نداشته است، اما در متغیر اشتیاق تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده شد و دانشجویان درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشته اند.
پژوهشگران شیوا اباذری (دانشجو)، تورج سپهوند (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)