مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تهیه جاذبهای کربنی با پیرولیز ...
عنوان تهیه جاذبهای کربنی با پیرولیز مواد دورریز کشاورزی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها جذب سطحی; کربن پیرولیزی; تفاله چای اصلاح شده; متیلن بلو
چکیده در این پایان نامه سه نوع کربن پیرولیزی با استفاده از فسفریک اسید از تفاله های چای تولیدشده است و به عنوان جاذب برای حذف 033 درجه سانتیگراد در کوره ,033 , متیلن بلو محلول در آب موردبررسی قرار گرفت. این جاذبها به ترتیب در سه دمای 033 ،(SEM) تیوپی در فشار اتمسفر سنتز شدند. برای تعیین مشخصات کربنهای پیرولیزی آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی جرم ،pH گرفته شد. تأثیر پارامترهای عملیاتی )FTIR( طیفسنج مادونقرمز ،(XRD) پراش اشعه ایکس ،)BET( سطح ویژه جاذب، غلظت اولیه، زمان تماس و نوع کربن پیرولیزی بر راندمان جذب متیلن بلو، توسط الگوریتمهای طراحی آزمایش موردمطالعه قرار گرفت. جاذبهای آماده شده در جذب ناپیوسته مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که افزایش زمان تماس و 3 گرم / 3 تا 0 / جرم جاذب اثری مثبت بر راندمان حذف متیلن بلو دارد. بازه زمان و جرم جاذب به ترتیب بین 03 تا 033 دقیقه و 0 0 تا 03 بوده و ppm 3 گرم به دست آمد. بازه غلظت اولیه متیلن بلو بین / بوده و بهترین نتایج در زمان 033 دقیقه و جرم جاذب 0 افزایش قابل توجهی یافت pH 03 بیشتر است. همچنین درصد حذف متیلن بلو با کاهش ppm راندمان حذف متیلن بلو در غلظت سه نوع کربن پیرولیزی مشاهده شد که سطح کربن SEM در محدوده اسیدی به دست آمد. با مقایسه عکسهای pH و بهترین مشاهده شد که BET بسیار زبرتر و یکنواخت تر است که باعث جذب بیشتر متیلن بلو شده است. با توجه به آنالیز C پیرولیزی 033 XRD 03 نانومتر است. با بررسی نتایج آنالیز / 0 مترمربع بر گرم و حفراتی با قطر 0 / دارای سطح ویژه 66 C کربن پیرولیزی 033 باعث جذب بیشتر متیلن بلو شده است. با بررسی و C کربنهای پیرولیزی مشاهده شد که ساختار نامنظم کربن پیرولیزی 033 علت اصلی افزایش مکان های فعال ،C وجود گروههای عاملی هیدورکسیل و فنولی در کربن پیرولیزی 033 ،FTIR مقایسه طیفهای جاذب و افزایش راندمان حذف متیلن بلو است.
پژوهشگران بهزاد عرب (دانشجو)، محمد ولاشجردی (استاد مشاور)، احسان صالحی (استاد راهنما)