مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه پیشرفت تحصیلی، مهارت ...
عنوان مقایسه پیشرفت تحصیلی، مهارت های ارتباطی، ادراک شایستگی و رفتارهای کلاسی دانش آموزان کلاس های مختلط و تک جنسیتی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها مهارت های ارتباطی، ادراک شایستگی، رفتارهای کلاسی، پیشرفت تحصیلی، کلاس های مختلط، کلاس های تک جنسیتی
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی، مهارت های ارتباطی، ادراک شایستگی و رفتارهای کلاسی دانش آموزان کلاس های مختلط و تک جنسیتی انجام شد. روش تحقیق: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی – مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانش آموزان بودند که در دو گروه شامل 93 نفر دانش آموز مدارس مختلط و 57 نفر دانش آموز مدارس تک جنسیتی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و از پرسش نامه های مهارت های ارتباطی جرابک(2004)، رفتار کلاسی راتر فرم معلم (1976)، مقیاس ادراک شایستگی هارتر(1982) و همچنین از نمره و معدل کسب شده توسط دانش آموز از ارزشیابی پایانی مدرسه استفاده شده بود و داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل: (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل: (روش تی مستقل و آزمون های واریانس چند متغیره(مانووا) و ازمون های واریانس تک متغیری (انووا)) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ که تمامی محاسبات نیز به کمک نرم افزار spss انجام گرفت . یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مهارت های ارتباطی(گوش دادن، تنظیم عواطف، درک پیام، بینش و قاطعیت) و ادراک شایستگی(شایستگی شناختی) در بین دانش آموزان کلاس های مختلط و تک جنسیتی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥ P). به طوری که دانش آموزان کلاس های مختلط، عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان کلاس های تک جنسیتی داشتند. هچنین بین میزان رفتارهای کلاسی(پرخاشگری و بیش فعالی، ناسازگاری اجتماعی، اختلال کمبود توجه، بی اختیاری ادرار و لکنت) در دانش آموزان کلاس های مختلط و تک جنسیتی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥ P). به طوری که گروه دانش آموزان کلاس های مختلط عملکرد بهتر و مشکلات رفتاری کمتری نسبت به گروه دانش آموزان کلاس های تک جنسیتی داشتند. نتیجه گیری: مهارت های ارتباطی، ادراک شایستگی و رفتارهای کلاسی در دانش آموزان کلاس های مختلط بهتر از دانش-آموزان کلاس های تک جنسیتی بود.
پژوهشگران محسن باقری (استاد مشاور)، تورج سپهوند (استاد راهنما)، سمانه محمدی فر (دانشجو)