مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه آزمایشگاهی ...
عنوان مطالعه آزمایشگاهی اثرتیمارهمزمان بیسفنول A و ویتامین C بر توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بالغ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بیسفنولA ، ویتامین C، سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت ، تمایز استئوژنیک
چکیده بیسفنول A از طریق تولید رادیکال های آزاد ، مورفولوژی، توانایی زیستی و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان رت به استئوبلاست را مختل می کند. ویتامین C یک آنتی اکسیدانت قوی است و از سلولها در مقابل استرس اکسیداتیو محافظت می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تیمار همزمان بیسفنول A و ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدانت بر توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک rMSCs بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی rMSCs به چهار گروه کنترل ، بیسفنول A ( نانومولار200) ،بیسفنول A ( نانومولار200)+ ویتامینC (میکرومولار300) و ویتامینC (میکرومولار300) تقسیم شد.و برای مدت 21 روز ، در محیط کشت استئوژنیک ، تیمار شد. سپس توانایی زیستی ، تمایز استئوژنیک، تغییرات مورفولوژیک و شکستگی DNA در سلولهای گروههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. کاهش معنی داری در توانایی زیستی سلولها، میزان معدنی شدن ماتریکس استخوانی، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و غلظت کلسیم داخل سلولی و همچنین افزایش قابل توجهی در شکستگی DNA در سلولهای گروه بیسفنول A نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. پارامترهای فوق در گروه بیسفنول A + ویتامین C نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت.
پژوهشگران آتنا سادات عظیمی (نفر سوم)، فاطمه دربندی (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)