مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رشد مورفولوژی مغز نوزادان در ...
عنوان رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیکپذیری زمانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نوزادان، رشد مغز، تصاویر تشدید مغناطیسی، مدل هندسی، تفکیکپذیری زمانی، دگردیسی مکانی
چکیده سیر تکاملی چینخوردگیهای مغز نوزادان شاخص مهمی در رشد مغز انسان میباشد و تحلیل کمی این روند رشد در مطالعات عصبی سودمند می باشد. نکته مهم در تحلیل کمی رشد مغز نوزادان تفکیک پذیری زمانی مورد نیاز و معنادار میباشد. در این مقاله برای اولین بار تخمین بازه زمانی مورد نیاز برای مطالعه ویژگیهای ماکروسکوپی رفته شده و دو مدل هندسیو استفاده از ابزار مناسب برای تحلیل این ویژگیها در هفته های پس از تولد بررسی شده است. بدین منظور دو بازه سنی 40-39 و 42-41 هفتگی از زمان شروع بارداری در نظر گرفته شده و دو مدل هندسی مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T1 ساخته شد. انحراف مکانی و پراکندگی برخی نشانگرهای آناتومی و میانگین متوسط و بیشینه طول بردار دگردیسی مکانی در 25 تصویر آزمون یکسانسازی شده به مدلهای هندسی مقایسه و بررسی شدند. نتایج آزمون MANOVA تفاوت معنیدار در انحراف مکان ویژگیهای آناتومی و میانگین متوسط و بیشینه طول بردار دگردیسی مکانی را در این دو بازه سنی نشان داد. همچنین تحلیل کمی پراکندگی دادههای یکسانسازی شده بین دو بازه سنی، تفاوت معنیدار بین ویژگیهای مذکور و تاثیر یکسانسازی به مدل هندسی پویا را در مواردی که آزمون MANOVA منجر به عدم رد فرضیه پوچ میشود نیز تایید کرد. با توجه به نتایج مطروحه در رنج سنی 42-39 هفتگی از زمان بارداری میتوان نتیجه گرفت که فاصله زمانی دو هفته، کمینه فاصله زمانی در هفتههای پس از تولد برای ساخت مدل هندسی بهمنظور بررسی رشد مغز در سطح ماکروسکوپی میباشد.
پژوهشگران فابریس ولوآ (نفر پنجم)، کامران کاظمی (نفر چهارم)، راینهارد گرب (نفر سوم)، حمید ابریشمی مقدم (نفر دوم)، مریم مومنی (نفر اول)