مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنتز نانو ذره هیدروکسی آپاتیت ...
عنوان سنتز نانو ذره هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده بوسیله پلی اتیلن گلیکول (PEG) به عنوان جاذب جدید برای حذف رنگ ایندیگوکارمین از محلول آبی
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها جذب سطحی، ایندیگوکارمین، نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده، پلی اتیلن گلیکول، همدمای جذب، طیف FT-IR .
چکیده در این بررسی از جاذب نانو هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با اصلاح کننده PEG (پلی اتیلن گلیکول) به عنوان یک جاذب کارا و جدید برای حذف رنگ ایندیگوکارمین از محلول آبی استفاده شده است. در تمامی مراحل روش اسپکتروفوتومتری مرئی برای اندازه گیری میزان رنگ باقیمانده بکار رفت. اثر عوامل موثری مانند pH ، دما، غلظت رنگ، زمان و مقدار جاذب بر درصد حذف و ظرفیت جذب جاذب بررسی شد. به منظور توصیف رفتار تعادلی برهمکنش جاذب-جذب شونده، همدماهای لانگمویر، فروندلیچ، ترکیب لانگمویر-فروندلیچ، دوبینین-رادشکوویچ، سیپس و تمکین مورد بررسی قرار گرفت و داده های تجربی به خوبی توسط همدمای جذب لانگمویر-فروندلیچ و سیپس با R2 برابر با 9927/0 توصیف شد و بیشینه ظرفیت جذب در هر دو مدل برابر 3/129 (میلی گرم بر گرم) می باشد. اثر حضور یون های Mg2+ ،Ca2+ ، K+ و Na+ بر درصد حذف رنگ بررسی شد. میزان واجذبی رنگ ایندیگوکارمین از جاذب هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با PEG، با استفاده از HCl ، CH3COOH ، HNO3 و NaOH مطالعه شد و NaOH با غلظت 005/0 مول بر لیتر به عنوان موثرترین واجذب کننده شناخته شد. طیف FT-IR ، XRD ، EDS و تصاویر SEM جهت شناسایی گروه های عاملی درگیر در فرآیند جذب، ثبت و بررسی شد.
پژوهشگران فرزانه رجبعلی پور (دانشجو)، جواد ذوالقرنین (استاد راهنما)