مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر ان استیل سیستئین بر ...
عنوان تاثیر ان استیل سیستئین بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو، ذرات چربی و گلوکز در سرم خون رت‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها استرپتوزوسین / استرس اکسیداتیو / بیماری آلزایمر / سیستئین / گلوکز / لپیدها.
چکیده مقدمه: آلزایمر یک بیماری نورو دژنراتیو پیش رونده است که به اختلال حافظه، کاهش کار کردهای شناختی و تغییر رفتاری می انجامد. برخی پژوهش ها نشان داده که آنتی اکسیدان ها اثر مثبت بر کاهش اختلال آسیب نورونی در مغز دارند. هدف: تعیین تاثیر ان استیل سیستئین به عنوان آنتی اکسیدانی نیرومند بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو، میزان گلوکز و ذرات چربی در سرم خون رت‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 24 سر رت نر بالغ با وزن تقریبی 220-250 گرم به 4 گروه نرمال سالین، استرپتوزوتوسین، استرپتوزوتوسین به همراه ان استیل سیستئین و ان استیل سیستئین به تنهایی بخش شدند. تزریق استرپتوزوتوسین(mg/kg3) به صورت داخل بطنی در روز اول و سوم پس از کانول گذاری و تزریق سالین(ml/kg 1) یا ان استیل سیستئین(mg/kg300) در روز چهارم پس از کانول گذاری به صورت داخل صفاقی انجام شد. حافظه جانوران با دستگاه یادگیری پرهیزی غیرفعال ارزیابی و سرم‎ خون برای بررسی سطوح مالون‎دی‎آلدهید، آنتی اکسیدان کل و سوپراکسیددیسموتاز، گلوکز و ذرات چربی بررسی شد. نتایج: استرپتوزوتوسین به طور معنی دار سبب کاهش بازخوانی حافظه(001/0p<)، کاهش میزان آنتی‎اکسیدان کل (001/0p<) و کاهش سطح سوپراکسیددیسموتاز(001/0p<) و افزایش سطح مالون‎دی‎آلدهید(001/0p<) نسبت به گروه کنترل شد اما تاثیر معنی دار بر میزان گلوکز و ذرات چربی سرم خون در مقایسه با گروه کنترل نداشت. تزریق ان استیل سیستئین منجر به بهبود بازخوانی حافظه(001/0p<) و فاکتورهای استرس اکسیداتیو سرم نسبت به گروه استرپتوزوتوسین شد(001/0p<). تزریق ان استیل سیستئین به تنهایی نتوانست به‎طور معنی دار فاکتورهای اندازه گیری شده را نسبت به گروه کنترل بهبود دهد(05/0
پژوهشگران حمیدرضا مومنی (نفر سوم)، مهشید تاجیانی (نفر دوم)، نیلوفر دربندی (نفر اول)