مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی جایگاه آموزش الکترونیکی ...
عنوان بررسی جایگاه آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی وارائه راهکارها
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آموزش الکترونیکی، ویژگی فردی، بعد محتوایی، بعد زیر ساخت فناوری، بعد مدیریتی وسازمانی.
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه آموزش الکترونیکی در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی و ارائه راه کار ها می باشد.روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی( مجتمع شهید با هنر وپردیس زینب کبری(س)) در سال 1397 می باشد که جامعه آماری مجتمع شهید باهنر شامل 440 نفرمی باشد که بر اساس جدول مورگان 205 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شد . وهمچنین پردیس زینب کبری شامل 190نفر می باشد که 127 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شد. و بر اساس داده های جمع آوری شده در مورد مؤلفه های، ویژگی فردی(شناختی،مهارتی)، ویژگی فردی(نگرشی)، بعد محتوایی و نحوه ارائه در رابطه با آموزش الکترونیکی، بعد زیر ساخت فناوری، بعد مدیریتی و سازمانی، تحلیل آماری توصیفی و استنباطی انجام شد و نتیجه نشان داد جایگاه آموزش الکترونیکی در دانشگاه فرهنگیان از لحاظ ویژگی فردی(شناختی،مهارتی) در سطح نامطلوب، ویژگی فردی(نگرشی) در سطح مطلوب، در بعد محتوایی و نحوه ارائه در سطح نامطلوب، در بعد زیر ساخت فناوری در سطح نامطلوب و در بعد مدیریتی و سازمانی در سطح نامطلوبی قرار دارد.
پژوهشگران سعید شاه حسینی (استاد مشاور)، محسن باقری (استاد راهنما)، رضا خندابی (دانشجو)