مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر کلاس درس معکوس بر ...
عنوان تأثیر کلاس درس معکوس بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان در درس کامپیوتر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش معکوس گروهی، آموزش معکوس انفرادی، انگیزش تحصیلی، درس کامپیوتر
چکیده این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان در درس کامپیوتر صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در اولین نیمسال تحصیلی 95-94 می باشد. 41 نفر از افرادی که درس مقدمات کامپیوتر را انتخاب کرده بودند به عنوان نمونه تحقیق به صورت هدفمند در نظر گرفته شدند. دانشجویان به حسب تصادف در گروه های آموزش معکوس گروهی(14نفر)، آموزش معکوس انفرادی(14نفر)، و گروه کنترل(13نفر) جای گرفتند. در مطالعه حاضر از طرح تحقیق نیمه آزمایشی استفاده شده است. در گروه کنترل روش آموزش سنتی بود، و در دو گروه آزمایش روش کلاس معکوس اجرا شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد. ضرایب پایایی پاره مقیاس های این ابزار با استفاده از فرمول 20 کودر-ریچاردسون بین 0.054 تا 0.084 گزارش شد. جهت اندازه گیری یادگیری ازآزمون یادگیری معلم ساخته استفاده شد، روایی صوری و محتوایی این آزمون توسط دو تن از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. همچنین از روش آماری تحلیل واریانس (Anova) و کوراریانس (Ancova) جهت تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان در کلاسهای معکوس نسبت به کلاس سنتی افزایش یافته بود هر چند که اختلاف معنادار نبود و تنها در مولفه انگیزش بیرونی اختلاف معنی دار بود. همچنین میانگین یادگیری دانشجویان در کلاسهای معکوس نسبت به کلاس سنتی افزایش یافت هر چند که اختلاف معنی دار گزارش نشد و تنها در زیرمقیاس یادگیری عملی بین گروه ها اختلافها معنی دار بود. می توان نتیجه گرفت که کلاس معکوس در صورت فراهم کردن زمینه جهت اجرا نسبت به آموزش های سنتی کارآمدتر است.
پژوهشگران محسن باقری (نفر دوم)، فاطمه جوشقان نژاد (نفر اول)