مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر محافظتی سیلیمارین بر ...
عنوان اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلومینیوم کلراید، اسپرم قوچ، پارامترهای اسپرم، سیلیمارین
چکیده این پژوهش با این هدف انجام شد تا مشخص نماید که آیا سیلیمارین قادر است اثرات مخرب آلومینیوم را بر روی قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم قوچ مهار کند
پژوهشگران نجمه اسکندری (نفر چهارم)، مهری یوسفی (نفر سوم)، حوری سپهری (نفر دوم)، حمیدرضا مومنی (نفر اول)