مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی ...
عنوان بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اسپرم قوچ فراهانی، سیلیمارین، کلرید لیتیوم،
چکیده چکیده لیتیوم علیرغم درمان و پیشگیری از اختلالات دوقطبی، عوارض تولیدمثلی نیز برجا می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات مخرب لیتیوم بر اسپرم قوچ فراهانی و همچنین بررسی نقش محافظتی سیلیمارین به عنوان یک آنتی اکسیدانت بر بهبود اثرات سمی لیتیوم صورت گرفت. اسپرم های جمع آوری شده از اپیدیدیم قوچ فراهانی به چهار گروه تقسیم شدند. جـهـت بـررسـی قـابـلـیـت حـیـات اسـپـرم از سـنـجـش (MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) استفاده شد. قابلیت تحرک اسپرم بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی انجام شد و جـهـت ارزیـابـی یکپارچگی آکروزوم رنگ آمیزیComassie Brilliant Blue مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه همراه شده با تست توکی صورت گرفت. در این پژوهش درصد قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم در گروه تیمار شده با کلرید لیتیوم در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت) 01/0>P). کاربرد مشترک سیلیمارین با کلرید لیتیوم توانست این اثرات را (به جز قابلیت تحرک) نسبت به گروه تیمار شده با کلرید لیتیوم به طور معنی داری جبران کند) 05/0>(P. سیلیمارین به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی قادر است اثرات مخرب لیتیوم بر برخی از فراسنجه ها اسپرم قوچ را مهار نماید
پژوهشگران عاطفه خاوری (نفر پنجم)، نیلوفر دربندی (نفر چهارم)، مهدی خدایی مطلق (نفر سوم)، حمیدرضا مومنی (نفر دوم)، طاهره چوبینه (نفر اول)