مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش معکوس به روش ...
عنوان تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و علاقه به درس در درس ریاضی دانش آموزان پایه
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آموزش معکوس، چند رسانه ای، تصاویر ویدیویی، یادگیری، یادداری، علاقه به درس
چکیده چکـیـــده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و علاقه به درس در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم در سال تحصیلی 96-95 صورت گرفت. روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان شوش است و نمونه آن عبارت از دانش آموزان پایه ششم مدارس دخترانه پوشینه بافت، ریحانه و حضرت دانیال(ع) شهر شوش است. برای نمونه گیری ابتدا سه مدرسه به صورت هدفمند انتخاب شدند سپس از این سه مدرسه به تصادف یک مدرسه برای آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و یک مدرسه برای آموزش معکوس به روش چند رسانه ای و مدرسه دیگر برای روش سنتی انتخاب شدند. حجم نمونه مورد مطالعه 81 نفر بود که 30 نفر در گروه آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و 30 نفر در گروه آموزش معکوس به روش چند رسانه ای و 21 نفر در گروه آموزش سنتی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه علاقه به درس (CIS) و آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آنووای یک طرفه و t وابسته استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش معکوس چه به روش تصاویر ویدیویی و چه به روش چند رسانه ای بر یادگیری و یادداری درس ریاضی تاثیر معنی دار دارد و نیز بین دو روش آموزش معکوس، آموزش معکوس به روش چند رسانه ای نسبت به آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری و یادداری تاثیر معنی دار دارد. آموزش معکوس چه به روش تصاویر ویدیویی و چه به روش چند رسانه ای بر علاقه به درس تاثیری نداشت. نتیجه گیری: در آموزش معکوس به علت این که دانش آموزان با آمادگی سر کلاس حاضر می شوند معلم وقت کافی برای دادن مسئله های بیشتر و متنوع تر و همچنین کاربردی کردن مطالب یادگرفته شده توسط دانش آموزان را دارد که این عوامل باعث یادگیری بیشتر و درنتیجه یادداری بیشتر می شود در بین دو روش آموزش معکوس، آموزش معکوس به روش چند رسانه ای به علت ویژگی چند رسانه ای مانند تعاملی بودن، جذاب بودن، استفاده از انیمیشن و تصاویر و صدا، دادن تمرین های متنوع، گرفتن آزمون و دادن بازخورد سریع بر یادگیری و یادداری تاثیر بیشتری دارد.
پژوهشگران خدیجه خنیفر (دانشجو)، محسن باقری (استاد مشاور)، سعید شاه حسینی (استاد راهنما)