مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تمرینات استقامتی و ...
عنوان تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع 2
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دیابت نوع 2، تمرینات قدرتی و استقامتی، کنترل قند خون، کیفیت زندگی، سلامت روان
چکیده مقدمه: دیابت، اختلالی متابولیک است که مشخصه آنها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد. روش ها: در این تحقیق نیمه تجربی، از بین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه شرکت نفت اراک، تعداد 27 نفر انتخاب و در سه گروه کنترل (8 نفر)، استقامتی (10 نفر) و قدرتی (9 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرینات قدرتی و استقامتی، به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته و هر جلسه 50-30 دقیقه) تمرینات را اجرا نمودند. در این پژوهش از سطح HbA1C ناشتا، پرسشنامه های کیفیت زندگی SF-36 و سلامت روان (Global Health Questionnaire) GHQاستفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 12 با استفاده از آزمون های t زوجی شده و تحلیل واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری 0.01 انجام شد. یافته ها: میانگین داده های HbA1C در گروه استقامتی از 7.80±0.554 در پیش آزمون به 7.13±0.517 در پس آزمون و گروه قدرتی از 9.766±2.231 به 7.9±1.507 رسید. با آزمون t زوجی، شده بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه استقامتی(P=0.004) و قدرتی (P=0.007) اختلاف معنی داری مشاهده می شود. همچنین بین میانگین داده های پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی گروه استقامتی (P=0.0001) و قدرتی(P=0.007) و سلامت روان گروه استقامتی (P=0.0001) و قدرتی (P=0.0001) اختلاف معنی داری وجود داشت. در ANOVA بین میانگین داده های پیش آزمون کیفیت زندگی (P=0.2) و سلامت روان (P=0.2) سه گروه، اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی در پس آزمون کیفیت زندگی (P=0.007) و سلامت روان (P=0.0001) وجود داشت. نتیجه گیری: تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی تاثیر دارند اما تاثیر تمرینات بر کیفیت زندگی این بیماران بیشتر است.
پژوهشگران رحمان شیخ حسینی (نفر چهارم)، مسعود گلپایگانی (نفر سوم)، نادر شوندی (نفر دوم)، شهناز شهرجردی (نفر اول)