مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز ...
عنوان اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز بر بافت کلیه به دنبال سمیت القا شده توسط سدیم آرسنیت: یک مطالعه استریولو‍‍ژ‍یک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کلیه، عصاره چای سبز، سدیم آرسنیت، استریولو‍ژی، موش
چکیده هدف: سدیم آرسنیت یک آلاینده زیستمحیطی است که با توان تولید رادیکال آزاد میتواند موجب تخریب بافت شود. هدف از این تحقیق مطالعه اثر چای سبز، به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی، بر بافت کلیه در موشهای تیمار شده با سدیم آرسنیت بود. مواد و روش ها: موشهای نر بالغ نژاد NMRI با میانگین وزنی 5± 30 گرم به طور تصادفی به 4 گروه شش تایی کنترل، عصاره چای سبز (mg/kg/day100)، سدیم آرسنیت (mg/kg/day5) و سدیم آرسنیت+چای سبز تقسیم و به مدت 34 روز به صورت دهانی تیمار شدند. بعد از اتمام دوره تیمار، موشها تشریح، کلیه چپ آن ها خارج، فیکس، برش گیری و پاساژ بافتی شد و با استفاده از روش هایدن هان آزان رنگآمیزی شدند. با استفاده از تکنیک استریولوژی، حجم کل کلیه، کورتکس، مدولا، لوله های پروکسیمال و دیستال به همراه اپی-تلیوم و لومن آن ها، حجم جسمک کلیوی، گلومرولوس، تافت و کاپیلاری، غشا و فضای کپسول بومن و طول لوله پروکسیمال و دیستال مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان کراتینین ، اوره و مالون دی الدئیدسرم اندازه گیری شد. نتایج: نتایج کاهش معنی داری را در میانگین حجم کورتکس، حجم لوله نزدیک و اپی تلیوم و لومن آن، حجم لوله دور و لومن آن، حجم جسمک کلیوی، گلومرول و تافت و حجم فضای کپسول بومن در گروه سدیمآرسنیت نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0P<). این ژارامترها به صورت معنی داری در گزوه دریافت کننده چای سبز توام با سدیم آرسنیت در مقایسه با گروه دریافت کننده سدیم آرسنیت افزایش یافت (05/0P<). میزان کراتینین، اوره و مالوندی آلدئید سرم نیز افزایش معنیداری در گروه سدیم آرسنیت در مقایسه با سایر گروه ها داشت (05/0P<). مقادیر کراتینین، اوره و مالوندی آلدئید سرم در گروه سدیمآرسنیت+چای سبز در سطح گروه کنترل طبیعی بود. نتیجهگیری: چای سبز در مسمومیت کلیوی ناشی از سدیم آرسنیت نقش محافظتی دارد.
پژوهشگران سمیرا نادری نورعینی (نفر چهارم)، روژین شاه محمدی (نفر سوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)