مشخصات پژوهش

صفحه نخست /محاسبۀ میزان دز پرتوهای ترمزی ...
عنوان محاسبۀ میزان دز پرتوهای ترمزی ناشی از الکترون ها در پرتودرمانی با الکترون در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کلیدواژگان: باریکه های الکترونی، پرتوهای ترمزی، آلودگی فوتونی، کد مونت کارلو، شتاب دهنده خطی پزشکی.
چکیده هنگام پرتودرمانی بیماران با پرتوهای الکترونی، به دلیل برهم کنش الکترون ها با اجزای مختلف سر شتاب دهنده خطی، فانتوم یا بدن بیمار، مقداری اشعۀ ایکس ناخواسته تولید می شود، لذا برای محاسبۀ دز آلودگی فوتون ترمزی ناشی از برهم کنش باریکه های الکترونی شتاب دهنده خطی پزشکی 15 با استفاده از MeV واقع در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، ابتدا میزان تولید دز پرتوهای ترمزی در انرژ ی ها ی 10 و Precise الکتا MCNPX آشکارسازهای ترمولومینسانس اندازه گیری شد، سپس این مقادیر با نتایج حاصل از شبیه سازی اتاق رادیوتراپی و دستگاه لیناک با کد مقایسه شد. ضمن همخوانی مناسب بین داده های تئوری و تجربی در هر دو انرژی مد نظر، نتایج به دست آمده دز حاصل از پرتوهای ترمزی نسبت به دز الکترون تابشی را روی سطح فانتوم به طور متوسط، 2 تا 5 درصد و در محدوده میلی سیورت برآورد می کند.
پژوهشگران زهرا غلامی (نفر ششم به بعد)، مهسا حسینی (نفر اول)، علی محمدی (نفر پنجم)، ملیحه رستم پور (نفر چهارم)، فتح الله محققی (نفر سوم)، سعید حمیدی (نفر دوم)