مشخصات پژوهش

صفحه نخست /حذف نوسانات توان اکتیو تزریقی ...
عنوان حذف نوسانات توان اکتیو تزریقی سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه در شرایط افت ولتاژ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سیستم فتوولتاییک، کنترل جریان تناسبی-رزونانسی، کنترل توان، شبکه نامتعادل
چکیده با گسترش روز افزون استفاده از س یستم های فتوولتاییک، سازگار ی و عملکرد مناسب آنها در شر ایط رخداد خطاهای مختلف از دو منظر اقتصاد ی متصل باقی ماندن در شب که و منظر فنی حداقلبودن آس یبهای وارده به شب که حائز اهمیت است. در این راستا این مقاله روش ی کاربردی متصل به شبکه هنگام رخداد خطا ی افت ولتاژ (که از خطاهای بس یار محتمل میباشد ) ارائه داده است . در هنگام PV جهت بهبود عملکرد سیستم بروز خطای افت ولتاژ دو اتفاق مهم نوسان توان اکتیو تزریقی و همچنین عدم عملکرد صح یح سیستم سنکرونساز با شب که حادث میشود که خود با تولید (PNSC) باعث بغرنجتر شدن وضع یت شب که خواهند شد. لذا با هدف بهبود شرایط در این حالت، روش کنترل توان توالیهای مثبت و منفی مبدل ارائه شده ا ست. جهت DC جریان مرجع منا سب بر ای حذفنو سانات توان اکتیو تزریقی به شبکه و همچنین کاهش نو سانات ولتاژ سمت تزریق جریان مرجع ا شاره شده ، کنترل جریان تنا سبی-رزونانسی مورد ا ستفاده قرار گرفته و نحوه طراحی آن به طور دقیق تشر یح شده ا ست . جایگزین س یستم (DSOGI-FLL) همچنین بهمنظور سنکرون ساز ی اینورتر با شبکه ، حلقه قفل فرکانس انتگرالگیر دوگانه مرتبه دوم تعمیم یافته که در شر ایط نامتعادل ولتاژ شبکه دچار خطا در تخم ین فاز میشود ) شده ا ست ، در نهایت پس از ارائه ) (SRF-PLL) متعارف حلقه قفل کننده فاز انجام و با روشهای مر سوم Matlab/Simulink® روشهای طراحی س ی ستم های فوقالذکر، شب یه ساز ی روی یک سیستم نمونه در محیط نرم افزار مقایسه انجام شده است. نتایج حاصله نشان از بهبود شرایط سیستم در هنگام بروز خطا نسبت به روشهای مرسوم دارد.
پژوهشگران امیرحسین ابوالمعصومی (نفر سوم)، علی اصغر قدیمی (نفر دوم)، سعید عباسی (نفر اول)