مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تخمین انرژی متابولیسمی ضایعات ...
عنوان تخمین انرژی متابولیسمی ضایعات خرما و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغ ها
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها شترمرغ - خرمای ضایعاتی - عملکرد رشد
چکیده دو آزمایش به منظور تخمین انرژی متابولیسمی خرمای ضایعاتی غیر قابل استفاده در خوراک انسان و اثر آن بر عملکرد رشد جوجه شترمرغها انجام گرفت. در آزمایش اول اندازهگیری مقادیر انرژی قابل متابولیسم ظاهری ( AME ( ضایعات خرما با استفاده از روش نشانگر خاکستر نامحلول در اسید و جمع آوری کل فضولات انجام شد که مقادیر به دست آمده برای این دو روش در سطح 04 درصد به ترتیب فضولات به ترتیب 3553/9 و 3113/8 کیلوکالری برکیلوگرم بود. مقدار انرژی متابولیسمی تصحیح شده بر حسب ذخیره صفر نیتروژن ) AMEn ( در دو روش مذکور در سطح 04 درصد به 3015/ ترتیب 5 و 3095/7 کیلوکالری برکیلوگرم بدست آمد. در آزمایش دوم از تعداد 31 قطعه شترمرغ 1 ماهه در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور اثرات سطوح مختلف ضایعات خرما )صفر، 14 و 34 درصد( بر عملکرد رشد جوجه شترمرغها مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار تمام جیرههای آزمایشی حاوی پروتئین و انرژی برابر بودند. اگرچه نتایج آزمایش هیچ تاثیر معنیداری از ضایعات خرما بر فراسنجههای عملکرد رشد )وزن نهایی بدن، افزایش 4/ وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراکی( نشان ندادند ) 45 P> (، اما تیمار 14 درصد ضایعات خرما تمایل به افزایش =4/ وزن روزانه را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ) 481 P (. نتیجهگیری کلی آزمایش نشان داد که استفاده از ضایعات خرما بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد میتواند تا 34 درصد در جیره غذایی شترمرغ مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق (نفر چهارم)، ایمان حاج خدادادی (نفر سوم)، حسینعلی قاسمی (نفر دوم)، صادق نجفی (نفر اول)