مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر حفاظتی ویتامین E بر شاخص ...
عنوان اثر حفاظتی ویتامین E بر شاخص های اسپرماتوژنز در رت های تیمار شده با Bisphenol A
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بیس فنل آ؛ ویتامین E؛ اسپرماتوژنز؛ رت
چکیده هدف: هدف از این مطالعه بررسی نقش بازدارندگی ویتامین E (VE) بر شاخص های اسپرماتوژنز رت ها به دنبال تیمار با Bisphenol A بود. مواد و روش ها: رت های نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی10±231 گرم به طور تصادفی به 4 گروه (6=n): کنترل، BPA (mg/kg/day250)، VE (mg/kg/day150) و BPA+ VE تقسیم شد. تیمار دهانی تا 56 روز و سه بار در هفته انجام گرفت. در پایان دوره تیمار، موش ها کشته شد و بیضه چپ آن ها توزین، فیکس و با روش Heidenhain's Azan رنگ آمیزی شد. بررسی های هیستولوژیک و مورفومتریک اسپرماتوژنز مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با روش آماری One-Way ANOVA آنالیز و تفاوت میانگین ها در حد (05/0(p< معنی دار در نظرگرفته شد. نتایج: وزن بیضه )01/0 (p<در گروه BPA نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافت. کاهش معنی داری (001/0p<) در میانگین قطر لوله­های منی­ساز و ضخامت اپی تلیوم­ زایشی و شاخص های ضریب تمایز لوله ای، ضریب اسپرمیوژنز و ضریب میوزی در بافت بیضه رت های تیمار شده با BPA در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. در گروه BPA+VE، پارامترهای ذکر شده به طور معنی داری تا حد گروه کنترل افزایش یافت )04/0.(p< نتیجه گیری: ویتامین E می تواند اثرات نامطلوب Bisphenol A را بر اسپرماتوژنز جبران کند و بنابراین می تواند به عنوان یک مکمل درمانی در مورد سمیت Bisphenol A درنظر گرفته شود.
پژوهشگران سمیرا نادری نورعینی (نفر دوم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر اول)