مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر ...
عنوان تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت های ثانویه در کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پراکسید هیدروژن، پریوش، کالوس، آلکالوئیدها، فنل، فلاونوئید، آنتی اکسیدانت کل
چکیده هدف: در این تحقیق اثر تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن بر الق ای برخی متابولیت های ثانویه و همچنین تغییر د ر محتوی پراکسید هیدروژن درون سلولی در کالوس گیاه پریوش بررسی شد. قرار گرفت. کالوس ها با غلظت های MS مواد و روش ها: به منظور القا کالوس، برگ گیاه پریوش استریل شد و بر روی محیط کشت جامد 5 و 10 میکرومولار) به مدت 6 روز تیمار شدند . محتوی آلکالوئید کل، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و ، مختلف پراکسید هیدروژن ( 1 همچنین توان آنت یاکسیدانتی بر اساس احیای آهن مورد سنجش قرار گرفت و داده ها با روش های آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. (p<0/ نتایج: تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن خارجی بر مقادیر درون سلولی پراکسید هیدروژن تاثیر معنی دار ( 05 داشته و محتوی پراکسید هیدروژن درون سلولی در کالوس های تیمار شده با پراکسید هیدروژن به مدت شش روز نسبت به کنترل افزایش معنیدار نشان داد. مقایسه میانگین آلکالوئید کل، محتوی فلاونوئید و فنل کل نشان داد که تیمار با پراکسید هیدروژن باعث میزان افزایش محتوی این ترکیبات نسبت به کنترل شده است . از طرفی تیمار ب ا پراکسید هیدروژن موجب افزایش توان (p<0/ معنی دار ( 05 آنتی اکسیدانتی نسبت به کنترل شده است. افزایش توان آنتیاکسیدانتی احیا آهن وابسته به غلظت بود. نتیجه گیری: پراکسید هیدروژن موجب افزایش مقادیر درون سلولی پراکسید هیدروژن شد. متابولیت های ثانویه ای مانند آلکالوئید کل و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی نیز افزایش یافت. بنابراین ممکن است بتوان با اعمال این تنش میزان تولید برخی از آ نها را نیز افزایش داد.
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (نفر چهارم)، محمد حسین آبنوسی (نفر سوم)، مجید مهدیه (نفر دوم)، راضیه کشاورز (نفر اول)