مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش به روش وب کوئست ...
عنوان تاثیر آموزش به روش وب کوئست بر راهبردهای فراشناختی مطالعه دانشجویان
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها وب کوئست، راهبردهای فراشناختی مطالعه
چکیده امروزه فناوری های نوین فرصت های جدید را پیش روی مراکز آموزشی قرار داده اند که با بکارگیری ظرفیتها و پتانسیل های ایجاد شده بر کمیت و کیفیت آموزش و یادگیری بیافزایند. این مطالعه با هدف تاثیر روش آموزش وب کوئست بر راهبردهای فراشناختی مطالعه دانشجویان صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه دانشجویان تکنولوژی آموزشی شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 بودند و نمونه مورد تحقیق تعداد 15 نفر از دانشجویانی بود که درس مقدمات کامپیوتر را انتخاب کرده بودند. پیش از اجرای دوره از دانشجویان پیش آزمون بعمل آمد و آزمودنی ها به مدت 13 هفته در معرض روش آموزشی وب کوئست قرار گرفتند و در انتهای دوره پس آزمون اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مطالعه (مختاری، ریچارد 2002) شامل سه زیرمقیاس راهبردهای کلی، حمایتی و حل مسئله بود. روش تحلیل داده ها آزمون t وابسته بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی مطالعه و زیر مقیاس های آن در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و در واقع می توان گفت روش آموزشی وب کوئست در ارتقاء آنها تاثیر مثبت داشته است.
پژوهشگران افسانه حمزه ای (نفر دوم)، محسن باقری (نفر اول)